UXUI Design

ถือเป็นอาชีพมาแรงทางด้านไอทีอีกอาชีพหนึ่ง สำหรับงานด้าน UX/UI Design จัดเป็นสายงานด้านการออกแบบสายงานหนึ่ง ฟรีแลนซ์ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้ก็ต้องมีทักษะนี้มากๆ สำหรับ UX หรือ User Experience คือนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ส่วน UI หรือ User Interface คือ นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ มาดูกันดีกว่า UX/UI Design คืออะไร ทักษะอะไรที่คนทำงานนี้ควรต้องมี กันบ้าง

ทำความรู้จัก UX และหน้าที่สำคัญ หน้าที่หลัก ๆ ของ UX Design จะทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าหาข้อมูล ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของผู้ใช้งาน เฟ้นหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ของ UX Design มีดังนี้ คือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน และทำการออกแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX

ทักษะที่จำเป็น UX Design ควรมีทักษะทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skil โดยที่ทักษะด้าน Hard Skill ที่ต้องมี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Customer Journey รวมไปถึง User Flow ร่างภาพต้นแบบ (Wireframe) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และทดสอบกับผู้ใช้ (Testing) มีความรู้ความสามารถหลักในการออกแบบต่าง ๆ เช่น รู้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ UI สำหรับเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ มีความเข้าใจการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และปัญหาที่แท้จริง ขณะที่ทักษะ Soft Skill ที่พึงมี คือ การสื่อสารสามารถประสานงานกับทีมอื่น ๆ ได้ สามารถอธิบายงานที่ออกแบบมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ พร้อมเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวอยู่เสมอ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ หากเป็นหัวหน้าทีม ควรมีความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นลูกทีมได้ และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด

ทำความรู้จัก UI และหน้าที่สำคัญ สำหรับงานด้าน UI Design เป็นการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก เช่น การออกแบบสินค้าและบริการ ออกแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยนำความต้องการของผู้ใช้งานที่ได้ถูกวิเคราะห์จาก UX มาออกแบบต่ออีกทีหนึ่งนั่นเอง หน้าที่หลัก ๆ ได้แก่ การออกแบบ Wireframe การสร้าง Mockup หรือต้นแบบ สามารถใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้ พร้อมกันนี้ต้องสามารถนำความต้องการของลูกค้ามาออกแบบได้ ซึ่ง UI Design ต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ และฝ่าย Production เป็นหลัก

ทักษะที่จำเป็น ต้องมีทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill เช่นเดียวกับงาน UX Design ทักษะสำคัญ สามารถออกแบบ User Interface ได้ในหลายแพลตฟอร์ม เก่งเรื่องการใช้งานโปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ สร้าง User Interface Prototype และที่สำคัญ คือ ต้องมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ รวมถึงการออกแบบ UI สำหรับเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ การออกแบบ UI ดีไซน์ต้องมีความสวยงาม เข้าใจได้ง่าย ต้องหมั่นเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ส่วนทักษะด้าน Soft Skill ไม่ต่างจาก UX Design นัก คือ ต้องสามารถสื่อสารได้ ประสานงานดี อธิบายงานที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

By Slinger